Technologie in de ouderenzorg

23 July 2019

In 2019 is de Academische Werkplaats Ouderenzorg Zuid-Limburg (AWO-ZL) gestart met de Kerngroep Zorgtechnologie. De missie en ambitie van de Kerngroep is om de inzet van nieuwe zorgtechnologie in de zorgpraktijk te versnellen en bestaat uit een vertegenwoordiging van Zuyd Hogeschool, Universiteit Maastricht en de 7 AWO-zorgorganisaties; Cicero Zorggroep, Envida, MeanderGroep Zuid-Limburg, Mosae Zorggroep, Sevagram, Vivantes en Zuyderland. Vanuit de AWO-ZL hebben dr. Ramon Daniëls (lector Ondersteunende Technologie in de Zorg Zuyd Hogeschool en linking pin bij de AWO-ZL) en dr. Sil Aarts (universitair docent en onderzoeker Universiteit Maastricht) een coördinerende rol. 

Technologie in de zorg wordt gezien als één van de oplossingen om in de toekomst te kunnen voldoen aan de sterk groeiende zorgbehoefte. Ook in de ouderenzorg is zorgtechnologie aan de orde. Binnen zorgorganisaties doet zorgtechnologie steeds meer zijn intrede, zoals domotica (huisautomatisering), monitoring (sensoren), eHealth, zorgrobots, virtual reality en big data. Maar ondanks al deze ontwikkelingen landt zorgtechnologie nog onvoldoende op de werkvloer. Drie knelpunten spelen daarbij een rol:

  • technologie sluit nog onvoldoende aan op behoeftes van cliënten en professionals;
  • er is nog onvoldoende bewijs dat technologie meerwaarde heeft; zorgorganisaties zelf komen onvoldoende toe aan evaluaties van zorgtechnologie;
  • implementatie en opschaling van zorgtechnologie is ingewikkeld.


Om deze knelpunten te slechten ondersteunt de Kerngroep Zorgtechnologie ontwikkelaars van zorgtechnologie bij de (door)ontwikkeling van kansrijke producten. Enerzijds door als kerngroep gezamenlijk feedback te geven over de producten; ondernemers hebben zesmaal per jaar de mogelijkheid hun nieuwe producten te pitchen op bijeenkomsten van de Kerngroep Zorgtechnologie. Anderzijds door het beschikbaar stellen van experimenteerruimte voor life-testen van producten waarin vertrouwen is. Elke zorgorganisatie heeft toegezegd eenmaal per jaar een life-test te willen uitvoeren. Het lectoraat Ondersteunende Technologie in de Zorg en de Universiteit Maastricht dragen bij aan goede onderzoeksplannen voor de life-testen en regelen waar mogelijk de inzet van studenten die dataverzameling en analyse voor hun rekening nemen. 

Ter illustratie een drietal voorbeelden. MyBeaker is een product om vochtinname te meten en zal na eerste testen met medewerkers van het lectoraat in de praktijk getest worden bij MeanderGroep. Admirror vroeg zich af of haar digitale spiegels kans van slagen in de zorg zouden hebben; de kerngroep regelde gesprekken met zorgprofessionals en Admirror doet nu testen bij Envida. Somnox is een slaaprobot die getest zal worden bij Sevagram. 

De kennis en ervaring die wordt opgedaan in de afzonderlijke life-testen wordt gedeeld met en tussen de partners van het AWO-samenwerkingsverband. Daarnaast bepalen de partners in samenspraak of, wanneer en hoe subsidietrajecten ondersteunend kunnen zijn aan de onderliggende missie en ambitie. Alhoewel de vorm van samenwerking nog pril is geven onderstrepen alle partners de meerwaarde en het vertrouwen dat deze samenwerking tussen de Kerngroep en de leveranciers bijdraagt aan een efficiëntere inzet van mensen en middelen bij het ontwikkelen, testen en in gebruik nemen van nieuwe zorgtechnologie.