Zorgpad Geriatrische Revalidatiezorg

30 June 2015

Op 1 januari 2013 is de geriatrische revalidatiezorg overgeheveld van de AWBZ naar de Zorgverzekeringswet1. Deze overheveling is reden geweest voor de Nederlandse Patiënten Cliënten Federatie (NPCF) om te starten met het project “Zorgpaden voor Herstelgerichte Zorg”. Het doel van dit project was het verbeteren van de kwaliteit, doelmatigheid en samenhang in de geriatrische revalidatiezorg. Hierbij werd ingezet op de ontwikkeling van zorgpaden. De NPCF verzocht experts in het land om zorgpaden te ontwikkelen voor de vier diagnosegroepen binnen de geriatrische revalidatiezorg, te weten CVA, electieve orthopedie, trauma orthopedie en de overige diagnosen. De zorgpaden omvatten het traject van ziekenhuisopname, verblijf op de geriatrische revalidatieafdeling tot follow-up in de thuissituatie.

Binnen het door ZonMw gefinancierde project ‘Op weg naar Herstel’ heeft een projectgroep in Maastricht zich bezig gehouden met de ontwikkeling van het zorgpad voor de overige diagnosen. Door middel van invoering van het zorgpad wordt beoogd de kwaliteit van de zorg te verbeteren. Dit zou moeten leiden tot een grotere zelfredzaamheid, actievere deelname aan het dagelijks leven en betere ervaren kwaliteit van leven van de oudere revalidanten. Daarnaast zou de zorglast van de mantelzorgers moeten afnemen. Ook wordt beoogd het aantal heropnames te verminderen en definitieve opname in zorginstellingen, zoals een verpleeg- of verzorgingshuis, uit te stellen. De ontwikkeling heeft onder andere geresulteerd in een aantal afspraken tussen het ziekenhuis, de instelling voor geriatrische revalidatiezorg en eerstelijns zorgaanbieders over het zorgpad geriatrische revalidatiezorg, in de regio Maastricht. Aangezien deze afspraken ook relevant kunnen zijn voor andere regio’s worden deze afspraken via dit document gedeeld met andere zorgorganisaties.

De afspraken beschreven in dit document richten zich primair op het verbeteren van zorgprocessen, waaronder het verbeteren van de transfers, overdracht en communicatie tussen het ziekenhuis, de geriatrische revalidatiezorg en de eerste lijn. Gezien de heterogeniteit van de groep overige diagnoses zijn er tot nu toe geen afspraken over de aard van de revalidatiezorg in het document opgenomen. De mogelijkheden om het document uit te breiden met afspraken over de aard van de revalidatiezorg worden op dit moment verkend.

Nadere informatie:

Voor nadere informatie over dit document en voor suggesties ten aanzien van het document kunt u contact opnemen met:

Jolanda van Haastregt en/of Irma Everink
Universiteit Maastricht
FHML / Health Services Research
Postbus 616
6200 MD Maastricht
Tel: 043-3882432 /3881703
Email: j.vanhaastregt@maastrichtuniversity.nl / i.everink@maastrichtuniversity.nl