Onderzoek door studenten binnen Dedicated

Binnen het project DEDICATED wordt ook onderzoek gedaan door studenten. Graag delen we de resultaten van deze onderzoeken met u.

Laura Verbeek

Laura Verbeek, masterstudente Master Clinical Health Sciences, University of Utrecht, heeft een afstudeeronderzoek uitgevoerd naar de ervaringen van naasten van verpleeghuisbewoners met betrekking tot communicatie rondom het levenseinde. 

Nabestaanden bleken zowel positieve als negatieve ervaringen met de communicatie aan het einde van het leven van mensen met dementie te hebben. Ze hadden behoefte aan informatie en betrokkenheid rondom zorgbeslissingen, prognose en palliatieve zorg. 

Aanbevelingen zijn dat zorgverleners tijdig het gesprek met cliënten en hun naasten aangaan over wensen ten aanzien van zorg rondom het levenseinde. Verder onderzoek moet zich richten op het geven van voldoende informatie over dementie en palliatieve zorg aan naasten.

Klik hier om de afstudeerscriptie van Laura te lezen.

 

Aniek Willems

Aniek Willems, masterstudente Healthcare Policy, Innovation and Management, Maastricht University, heeft met haar afstudeeronderzoek een overzicht gemaakt van actuele projecten op het gebied van palliatieve zorg en dementie in Nederland.

Dit heeft geresulteerd in een overzicht van 22 projecten. Het grootste gedeelte van deze projecten is afgerond en kan gebruikt worden om palliatieve zorg voor mensen met dementie te verbeteren. Tijdens het onderzoek kwam naar voren dat de projecten inhoudelijk veelal gericht zijn op Advance Care Planning en op educatie voor zorgverleners.

Klik hier om de afstudeerscriptie van Aniek te lezen.

Naar aanleiding van deze scriptie heeft Aniek ook een infographic gemaakt en een overzicht van deze 22 projecten.

 

Linda Weijers

Linda Weijers, masterstudente HBO-V, Fontys Hogeschool Eindhoven, heeft een afstudeeronderzoek uitgevoerd naar de verpleegkundige overdracht van thuiszorg naar een verpleeghuis bij mensen met dementie in de palliatieve fase.

Hieruit blijkt dat er al veel goed gedaan wordt, maar dat de persoonsgerichte overdracht en Advanced Care Planning nog aandacht nodig hebben.

Klik hier om de afstudeerscriptie van Linda te lezen.

 

  

Lise Naus

Lise Naus, bachelorstudente Gezondheidswetenschappen in de richting Beleid, Management en Evaluatie van de Zorg, Maastricht University, heeft een afstudeeronderzoek uitgevoerd naar de ondersteuningsbehoeften van verpleegkundigen in de thuiszorg en verpleeghuiszorg bij het verlenen van palliatieve zorg aan mensen met dementie.

Hieruit bleek dat de behoeften van verpleegkundigen in het algemeen bij het verlenen van palliatieve zorg aan mensen met dementie trainingsgerelateerde vormen van ondersteuning, en specifieke delen van ondersteuning door de instelling zijn. De ondersteuningsbehoeften van verpleegkundigen verschilden in zekere mate tussen de verpleegniveaus en werksituaties.

Klik hier om de bachelorscriptie van Lise te lezen.

 

Irma Mujezinović

Irma Mujezinović, masterstudente Healthcare Policy, Innovation and Management, heeft een afstudeeronderzoek uitgevoerd naar de ervaringen van naasten met de interprofessionele samenwerking in de palliatieve zorg voor mensen met dementie, en de relatie tussen deze ervaringen en hoe zij het vredig sterven van de mensen met dementie hebben ervaren. 

Naasten vonden het over het algemeen belangrijk om geïnformeerd te zijn en bleken in de thuiszorg over het algemeen actief betrokken te zijn en betrokken te worden door de zorgprofessionals, terwijl dit varieerde bij naasten in de verpleeghuiszorg. De actieve betrokkenheid van naasten bij de zorg in verpleeghuizen, als resultaat van een passieve of proactieve houding van zorgverleners of ongeacht deze houding, bleek gerelateerd te zijn aan een vredige dood van de persoon met dementie zoals ervaren door naasten.

Interventies gericht op de communicatie tussen naasten en de zorgverleners in verpleeghuizen, zoals een zorgmap, die in de thuiszorg fungeert als een communicatiemiddel tussen zowel zorgverleners onderling als tussen zorgverleners en naasten, zou de interprofessionele samenwerking kunnen verbeteren en bijdragen aan een vredige dood van personen met dementie.

Klik hier om de afstudeerscriptie van Irma te lezen.