BEKOSTIGING WIJKVERPLEGING | Ontwikkeling, implementatie en evaluatie van een bekostigingsmodel voor wijkverpleging

Background:

Er zijn verschillende manieren om de bekostiging van thuiszorg te regelen. Op dit moment wordt thuiszorg in Nederland voornamelijk bekostigd op basis van uurtje-factuurtje, waarbij zorg betaald wordt op basis van het aantal uren geleverde zorg. Binnen dit project wordt een nieuw bekostigingsmodel voor de thuiszorg onderzocht, namelijk een bekostiging op basis van case-mix classificatie. Hiervoor worden cliënten op basis van verschillende kenmerken ingedeeld in subgroepen naar zorgbehoefte. De indeling in subgroepen kan dan gebaseerd zijn op klinische kenmerken, zoals een aandoening die iemand heeft, maar ook op persoonlijke kenmerken en omgevingsfactoren. Door de thuiszorg op deze manier te bekostigen kan worden gestreefd naar het leveren van zorg op maat. Hierbij wordt uitgegaan van de behoefte van de cliënt en de expertise van verpleegkundigen werkzaam in de wijk. 

  • De eerste stap in de ontwikkeling van het nieuwe bekostigingsmodel, gebaseerd op deze case-mix classificatie, is om kennis op te doen over alternatieve manieren om thuiszorg te bekostigen. Daarom zal er een literatuurstudie worden gedaan die inzicht geeft in de bestaande (internationale) bekostigingsmodellen in de thuiszorg. Het zal dan gaan om modellen die gebaseerd zijn op een vorm van case-mix classificatie. 
  • Ten tweede zal er een evaluatie volgen van het experiment ‘Ruimte voor Resultaat’ bij MeanderGroep Zuid-Limburg. Bij dit experiment, in het kader van de Proeftuin Wijkverpleging, wordt op dit moment de thuiszorg bekostigd middels één vastgesteld tarief per cliënt per maand. 
  • Ten derde is inzicht nodig in welke kenmerken van de cliënt mogelijke voorspellers zijn van thuiszorgbehoeften. Dit wordt gedaan door een vragenlijst voor te leggen aan verpleegkundigen werkzaam in de wijk. Vanwege hun kennis en expertise bij het beoordelen van de behoeften van cliënten hebben zij goed inzicht in deze voorspellers. 
  • Ten vierde zullen professionals werkzaam binnen de wijkverpleging worden geraadpleegd om deel te nemen aan kwalitatief onderzoek (bijv. interviews) dat zich zal richten op de ontwikkeling en validatie van (bepaalde onderdelen van) het nieuwe bekostigingsmodel.


De laatste stap van dit project zal zijn om het nieuwe bekostigingsmodel, op basis van de tot nu toe ontwikkelde case-mix classificatie, te evalueren. Het nieuwe model zal worden geïmplementeerd bij één thuiszorgorganisatie (bijvoorbeeld middels een pilot bij MeanderGroep Zuid-Limburg), waarna het implementatieproces en de resultaten zullen worden geëvalueerd.

Contactpersonen:
Anne van der Bulck, a.vandenbulck@maastrichtuniversity.nl

Staff