ANDERS BETER | Gewenste zorg in de laatste levensfase

Sinds medio 2014 wordt in de Westelijke Mijnstreek vanuit de ketengedachte samengewerkt tussen huisartsen, praktijkondersteuners, specialisten (oncologen, geriaters, ouderengeneeskunde) en verpleegkundig specialisten van Zuyderland Medisch Centrum, directie Zuyderland Medisch Centrum, Mcc Omnes, Hulp bij Dementie, Huis voor de zorg, CZ, Apothekers, IQ Health Care, Netwerk Palliatieve Zorg Westelijke Mijnstreek, Anders Beter en de Academische Werkplaats Ouderenzorg Zuid-Limburg aan een Transmuraal Zorgpad Palliatieve Zorg met als doel gewenste zorg leveren aan patiënten die in een laatste levensfase verkeren. Dit zorgpad bevat een aantal belangrijke elementen:

  • het vroegtijdige markering van de palliatieve fase;
  • het palliatief assessment, waarin naast symptoomcontrole, inventarisatie sociale context, de wensen en verwachtingen ten aanzien van het levenseinde worden besproken en vastgelegd met de patiënt en zijn naaste;
  • een wekelijkse MDO Palliatieve Zorg, een proactief zorgplan tijd en plaats onafhankelijk beschikbaar voor alle medische zorgverleners in de transmurale keten;
  • de medicatie review door de apotheker in overleg met de huisarts en de patiënt; als laatste is er in iedere praktijk een coördinator die afgesproken zorgafspraken coördineert.


Evaluatie-onderzoek

Uit een knelpunten en data analyse van het Netwerk Palliatieve Zorg Westelijke Mijnstreek (NPWM) blijkt dat er regelmatig crisissituaties zijn waarin patiënten onnodig worden over of onderhandeld en overgeplaatst naar bijvoorbeeld het ziekenhuis en dus niet sterven op de plek van voorkeur. Veel zorgverleners slagen er verder nog onvoldoende in om vroegtijdig de wensen en behoeften van de palliatieve patiënt te achterhalen, als uitgangspunt te nemen en daarnaar te handelen. Dit strookt niet met de visie van het NPWM en sluit niet aan bij de verbeteragenda van Palliatieve Zorg 2014-2016.

Uit diverse onderzoeken blijkt, dat door het vroegtijdig inschakelen van vakinhoudelijke expertise op het gebied van palliatieve zorg de kwaliteit van leven en sterven van een patiënt met een ongeneeslijke aandoening wordt verhoogd. Door het voeren van een meer proactief en patiënt gericht beleid in het zorgpad verwachten we dat ongeplande consulten en opnames in het ziekenhuis verminderen, het percentage cliënten dat overlijdt op de plek naar keuze toenemen en het psychisch welbevinden en de tevredenheid met de zorg van cliënten en mantelzorg toenemen. CZ maakt het financieel mogelijk een evaluatie onderzoek (proces en effect) te laten uitvoeren door de Academische Werkplaats Ouderenzorg samen met IQ Healthcare. Eind 2017 worden de resultaten van dit onderzoek verwacht.

Bezoek de website van Anders Beter voor alle nieuwsitems over dit project >

Staff