TOEPASSING NIEUWE KENNIS | Nieuwe strategieën voor verzorgenden en verpleegkundigen

Ontwikkelen van strategiën die ervoor moeten zorgen dat verzorgenden en verpleegkundigen nieuwe wetenschappelijke kennis gaan toepassen.

Background:

De kwaliteit van verpleeghuiszorg staat onder druk nu vooral de mensen met een complexe zorgvraag worden opgenomen. Deze verpleeghuisbewoners ervaren vaak problemen op het gebied van mobiliteit en activiteiten van het dagelijks leven, zoals persoonlijke verzorging en aankleden. Na opname in een verpleeghuis zet deze afname in functionele status zich vaak voort, waardoor het aantal bewoners met een of meerdere beperkingen toeneemt. Zorgprofessionals, zoals verzorgenden en verpleegkundigen, willen goede zorg leveren aan hun verpleeghuisbewoners en een afname in functionele status voorkomen. Om verschillende redenen zijn ze hier echter niet altijd toe in staat. Dit project moet daarom leiden tot strategieën voor het leveren van goede zorg ten aanzien van het fysiek functioneren van verpleeghuisbewoners. 

Goede zorg staat tegenwoordig synoniem aan zorg volgens het principe van ‘evidence based practice’. Dit houdt in dat de zorgprofessionals, zoals verzorgenden en verpleegkundigen, hun beslissingen in de zorg nemen op basis van het beste bewijs voor die zorg (bijvoorbeeld uit de wetenschap), hun eigen kennis en ervaring, en de wensen van de bewoner. Werken volgens dit principe leidt onder andere tot betere resultaten voor bewoners en is efficiënter. Toch wordt er nog niet altijd volgens dit principe gewerkt.

Deelproject 2 bestaat uit drie fasen.

  • In fase 1 is onderzocht welke factoren bepalen dat verzorgenden en verpleegkundigen wel of niet werken volgens het principe van ‘evidence based practice’, in het bijzonder bij het stimuleren van functionele activiteiten. Deze factoren worden bevorderende en belemmerende factoren genoemd. Door middel van interviews en focusgroepen is een vragenlijst ontwikkeld waarmee deze factoren in kaart kunnen worden gebracht. Deze is landelijke afgenomen onder verzorgenden en verpleegkundigen. Bovendien is met deze vragenlijst geïnventariseerd in welke mate verzorgenden en verpleegkundigen momenteel functionele activiteiten bij verpleeghuisbewoners stimuleren.

  • Vervolgens zijn in fase 2, samen met verpleeghuisprofessionals, veelbelovende strategieën ontwikkeld om belemmerende factoren weg te nemen en bevorderende factoren in te zetten.  Op basis van de in de eerste fase ontwikkelde vragenlijst en de in de tweede fase ontwikkelde strategieën, is een toolbox ontwikkeld die verpleegkundigen ondersteunt bij het op een systematische manier invoeren van innovaties.

  • In de laatste fase van het project (2016) wordt samen met verpleegkundigen gekeken naar de uitvoerbaarheid van deze toolbox in de praktijk, om zo de toolbox verder te kunnen optimaliseren.

Gedurende het hele project wordt intensief samengewerkt met professionals uit de praktijk. Het project zal leiden tot praktische materialen voor gebruik in de zorg, zoals een checklist om bevorderende en belemmerende factoren in kaart te brengen en een toolbox met implementatiestrategieën. Tevens zullen de bevindingen wordt gerapporteerd in onder meer wetenschappelijke artikelen. De strategieën moeten de zorg volgens het principe van ‘evidence based practice’ ondersteunen met als doel het fysiek functioneren van de bewoners te behouden ofwel te bevorderen en de bewoners zo veel als mogelijk zelfstandig te laten functioneren.

Naar het proefschrift van Nienke Kuk >

Naar de Tip-toolbox > 

Staff