HARTFALEN IN VERPLEEGHUIZEN | Inzicht in het voorkomen van hartfalen

Beter inzicht krijgen in het voorkomen van hartfalen onder bewoners van verpleeghuizen.

Background:

Doel

De bedoeling van dit project is een methode ontwikkelen om hartfalen bij ouderen in een verpleeghuis snel en betrouwbaar te herkennen. Hartfalen is een toenemend probleem bij ouderen. Het gaat gepaard met hoge zorgkosten en negatieve gevolgen voor de getroffen patiënten. Vroege vaststelling en tijdige behandeling van hartfalen kan bijdragen aan het verminderen van symptomen en zorgafhankelijkheid. Dat leidt dus naar verwachting tot langere zelfredzaamheid en een hogere kwaliteit van leven bij ouderen.

Doelgroep

Het project onderzoekt hoe vaak hartfalen in verpleeghuizen voorkomt, zowel bij somatische als psychogeriatrische bewoners. Van de in totaal 1920 somatische en psychogeriatrische bewoners, hebben 501 patiënten kunnen meedoen aan het onderzoek. Het onderzoek vond plaats bij vijf Zuid-Limburgse zorgorganisaties van de werkplaats: Cicero Zorggroep, MeanderGroep, Envida, Sevagram en Orbis Medisch en Zorgconcern.

Wat houdt het project in?

Nagegaan wordt welke diagnostiek en behandeling momenteel plaatsvinden en hoe deze verbeterd kunnen worden. Ook wordt geprobeerd de relatie met zelfredzaamheid, kwaliteit van leven en zorgafhankelijkheid inzichtelijk te maken. Een twaalftal specialisten ouderengeneeskunde in de verschillende zorgorganisaties zijn ingezet voor de anamnese lichamelijk onderzoek.  Twee onderzoeksassistenten hebben hartfilmpjes gemaakt, bloedafnamen verzorgd en vragenlijsten afgenomen. De onderzoeksgegevens zijn verzameld en de analyses zijn in een laatste fase. De diagnoses van de specialisten ouderengeneeskunde zijn vergeleken met de diagnoses van het expertteam (o.a. cardioloog). Bij ongeveer 80% komen de diagnoses van beide overeen. Momenteel wordt onderzocht of er specifieke groepen verpleeghuisbewoners zijn bij wie de diagnoses meer of minder overeen komen. Naar grote waarschijnlijkheid kunnen we met het onderzoek stellen dat de diagnose hartfalen in een verpleeghuis (bij bepaalde groepen verpleeghuisbewoners) betrouwbaar is. Een volgende publicatie met de eerste resultaten van het onderzoek staat in de steigers.

Link naar project website:
Nationaal Programma Ouderenzorg

Contactpersonen:
Jos Schols, j.schols@maastrichtuniversity.nl
Mariëlle van der Velden, m.vandervelden@maastrichtuniversity.nl

Staff