Producten

Op deze pagina zijn de producten te vinden die door de Academische Werkplaats Ouderenzorg zijn ontwikkeld. Het kan hierbij gaan om proefschriften, factsheets of bijvoorbeeld interventieproducten. Indien van toepassing staan de producten per project bij elkaar.

U kunt de producten downloaden door op de naam van product te klikken. 

OP WEG NAAR HERSTEL | Vanuit het ziekenhuis via de geriatrische revalidatiezorg naar huis

Proefschrift Irma Everink

'Geriatric rehabilitation: development, implementation and evaluation of an integrated care pathway for older patients with complex health problems'

Zorgpad Geriatrische Revalidatiezorg (versie sept 2017)

Tijdens het onderzoek van Irma Everink is er een zorgpad ontwikkeld om zo een betere afstemming te krijgen van zorg tussen ziekenhuis, geriatrische revalidatiezorg en eerstelijns zorgaanbieders. Met dit zorgpad wordt beoogd de kwaliteit, doelmatigheid en samenhang in de geriatrische revalidatiezorg te verbeteren.

Implementatie Zorgpad Geriatrische Revalidatiezorg (versie jan 2016)

Om de invoering van het zorgpad geriatrische revalidatiezorg in de praktijk te laten slagen, is een actieve en planmatige aanpak van het implementatieproces van belang. In dit document worden adviezen gegeven over de aanpak bij implementatie van het zorgpad geriatrische revalidatiezorg. Deze adviezen zijn gebaseerd op ervaring bij het implementeren van het zorgpad in de regio Maastricht, en inzichten uit de implementatieliteratuur. 

 

WONEN OP DE ZORGBOERDERIJ VOOR OUDEREN MET DEMENTIE | Autonomie, het behouden van je eigen levensstijl

Proefschrift Bram de Boer

'Living at a green care farm; an innovative alternative for regular care at nursing homes for people with dementia'

Factsheet 'Wonen op de zorgboerderij, een innovatief alternatief voor reguliere zorg in verpleeghuizen voor mensen met dementie'

Horende bij het onderzoek van Bram de Boer

De Maastricht Electronic Daily Life Observation tool (MEDLO-tool)

Met dit instrument kunt u het dagelijks leven van bewoners in verpleeghuizen in kaart brengen. 

U kunt de handleiding (also available in English) en een voorbeeld van een scoringsbestand (also available in English) downloaden. De MEDLO tool zelf is via het downloaden van een app verkrijgbaar. Zie uitleg hierover in de handleiding. 

 

 

TOEPASSING NIEUWE KENNIS | Nieuwe strategiën voor verzorgenden en verpleegkundigen

Proefschrift Nienke Kuk

'Moving forward in nursing home practice. Supporting nursing staff in implementing innovations'. 

Factsheet 'Implementatie van innovaties in het verpleeghuis'

Horende bij het onderzoek van Nienke Kuk

TIP-toolbox

Doel van deze toolbox is verpleegkundigen ondersteunen bij het implementeren van (beweeg)innovaties in verpleeghuizen.

Bij de TIP-toolbox is een bijbehorende anaylsetool. Hiermee kunt u de vragenlijsten uit de toolbox analyseren. De analysetool is geschikt voor gebruik op laptop of PC.

 

VERPLEEGKUNDIG LEIDERSCHAP | Verhogen van het verpleegkundige expertise niveau in verpleeghuizen

Proefschrift Ramona Backhaus

'THINKING BEYOND NUMBERS; Nursing Staff and Quality of Care in Nursing Homes'

Factsheet 'Personele bezetting en kwaliteit van zorg in verpleeghuizen'

Horende bij het onderzoek van Ramona Backhaus