Ontwerp het ideale verpleeghuis

28 April 2021

Tijdens de SANO wetenschapsdag 11 maart was het ideale verpleeghuis het thema waarmee Bram de Boer (onderzoeker AWO-L) met collega’s van MeanderGroep Zuid-Limburg de workshop vulden. Samen met Belkis Bozdemir, Wesley Hartkamp, Michael Bremen, Marlies Hiel en Ellen Hermans is er een sessie gehouden over het ontwerpen van het ideale verpleeghuis. Er werd eerst een korte schets gegeven van de ontwikkelingen rondom alternatieve zorgomgevingen voor mensen met dementie, en vervolgens werd toegelicht dat er binnen de AWO-L in co-creatie wordt opgetrokken om een nieuw verpleeghuis te realiseren bij MeanderGroep (genaamd de Hoeve). 

Het idee van de Hoeve is dat er op basis van wetenschappelijke kennis gekeken wordt hoe de fysieke, sociale en organisatorische omgeving het beste ingericht kunnen worden. Over het onderliggende theoretisch model, en het opzetten van de Hoeve is recentelijk een wetenschappelijk artikel gepubliceerd in The International Journal of Environmental Research and Public Health, https://www.mdpi.com/1660-4601/18/1/57/htm  

Belkis Bozdemir heeft hierop volgend verteld hoe dit theoretisch model vertaald wordt naar de praktijk. Vervolgens werden subgroepen begeleid door de andere collega’s van Meandergroep om met de aanwezigen van gedachten te wisselen over de implementatie van nieuwe zorgvisies in de praktijk, en waarmee hierbij rekening gehouden moet worden. 

De deelnemers reageerden erg positief over het zorgconcept van de Hoeve, en gaven aan dat het belangrijk is om de toekomst de co-creatie vast te houden om borging van het concept te faciliteren. Dat is een mooi advies, aangezien verschillende AWO-L projecten geïntegreerd gaan worden binnen de Hoeve, zodat de ervaringen en effecten met innovatieve verpleeghuiszorg in kaart gebracht kunnen worden. 

In Nederland zijn er 6 academische netwerken ouderenzorg. Samen vormen zij SANO: samenwerkende academische netwerken ouderenzorg. In deze netwerken staat wetenschappelijk onderzoek naar de zorg voor ouderen centraal. Samen met ouderen, naasten en zorgmedewerkers wordt kennis ontwikkeld en vervolgens verspreid en geïmplementeerd in de zorgpraktijk. Het doel van de netwerken is om de kwaliteit van de ouderenzorg in Nederland te verbeteren. Tijdens de SANO Wetenschapsdag worden de nieuwste wetenschappelijke resultaten gedeeld met onderzoekers en zorgmedewerkers die betrokken zijn bij de 6 academische netwerken. Op 11 maart vond de SANO Wetenschapsdag plaats, dit jaar georganiseerd door Tranzo, Tilburg University.

Vanuit de AWO-L waren er nog meer bijdragen aan deze wetenschapsdag:

  • Ramona Backhaus – Maastricht University, AWO-L met Raymond Koopmans – UKON over de monitor naar de versoepeling bezoekregeling in de verpleeghuizen
  • Over implementatie werd een brainstorm begeleid door van elk netwerk een afgevaardigde op het gebied van implementatie. Onze netwerkcoördinator Judith Urlings vertegenwoordigde de AWO-L.
  • Nynke de Jong – 360 graden video’s als alternatief voor praktijkbezoek
  • Teuni Rooijackers Blijf Actief Thuis – Evaluatie van een Reablement scholingsprogramma voor thuiszorgmedewerkers
  • Stan Vluggen: ‘ZELF: bewegingsgerichte zorg in de langdurige zorg’