Onderzoek naar verruiming van de bezoekregeling in verpleeghuizen

15 May 2020

Sinds maandag 11 mei jongstleden worden weer bezoekers onder strikte voorwaarden toegelaten in 26 verpleeghuizen in Nederland. De Academische Werkplaats Ouderenzorg Zuid-Limburg (AWO-ZL) volgt nauwgezet hoe dat gaat. Daarbij wordt vooral gekeken naar het welbevinden en de ervaringen van bewoners, familie en medewerkers. Maar ook hoe verpleeghuizen invulling geven aan de richtlijnen en de mate waarin iedereen zich daaraan houdt. Dat wordt allemaal gemonitord. 

De Academische Werkplaats Ouderenzorg Zuid-Limburg (AWO-ZL) is samen met het Universitair Netwerk Ouderenzorg Nijmegen (UKON) trekker van de monitor naar de toepasbaarheid en impact van het verruimen van de bezoekregeling in verpleeghuizen in Nederland. Dit onderzoek is opgezet namens alle Samenwerkende Academische Netwerken Ouderenzorg in Nederland. Naast een monitor op de 26 locaties, wordt op 5 locaties een diepte-studie verricht naar ervaringen in de praktijk. Vanuit de AWO-ZL neemt MeanderGroep deel aan het onderzoek, met het verpleeghuis de Dormig in Landgraaf.

“De implementatie van de verruiming van de regeling in verpleeghuizen en de organisatie en uitvoering van de monitor vergen een enorme inspanning van iedereen” zegt Prof. dr. Jan Hamers die de algemene coördinatie van het landelijke onderzoek doet en vrijwel dagelijks overleg voert met het ministerie van VWS. De verpleeghuizen hebben in een paar dagen tijd de strikte voorwaarden die gelden voor bezoek vertaald naar praktisch uitvoerbare richtlijnen. AWO-ZL en UKON hebben in hetzelfde tijdsbestek het onderzoek opgezet. Alleen bij de AWO-ZL zijn daarin 8 onderzoekers actief. Sinds maandag 11 mei hebben zij al veel gesprekken gevoerd met familieleden die hun naasten mochten bezoeken na het bezoekverbod. Prof. Hamers: “We zien dat de impact van de maatregelen groot is. Natuurlijk willen we infecties voorkomen, maar langdurige eenzaamheid heeft ook heel schadelijke effecten. In tegenstelling tot kwetsbare ouderen thuis, zijn ouderen in verpleeghuizen met het bezoekverbod iedere vorm van regie over hun eigen leven verloren. Daarom is deze verruiming zo belangrijk!”

“Tegelijkertijd is de impact van (langdurige) sociale isolatie op het functioneren en welbevinden van bewoners in verpleeghuizen onbekend en vaak onderbelicht” vult Prof. dr. Hilde Verbeek aan. Zij geeft vanuit de AWO-ZL leiding aan de dieptemonitoring in Zuid-Limburg. Ze vervolgt: “Contact met anderen is van wezenlijk belang voor het functioneren van bewoners in verpleeghuizen. Verpleeghuizen staan voortdurend voor het dilemma om in de afweging tussen het belang van de individuele bewoner en het belang van de groep, zoals de andere bewoners en hun naasten en medewerkers.  Verpleeghuizen hebben de afgelopen weken al op allerlei creatieve manieren gezorgd voor het organiseren van contact tussen bewoners en hun familie. Het onder bepaalde voorwaarden weer toelaten van bezoek is de volgende belangrijke stap.”.”

De onderzoeksresultaten worden wekelijks teruggekoppeld aan het ministerie van VWS, die deze informatie gebruikt voor verdere besluitvorming over het in fases verruimen van het bezoek.