Monitor Personeelssamenstelling Verpleeghuiszorg

15 October 2020

In de ouderenzorg werd de laatste jaren veel gediscussieerd over de vraag wat de 'beste' of 'meest verantwoorde' personeelssamenstelling is. Op basis van ons onderzoek weten we dat hier geen eenduidig antwoord op te geven is. De wetenschappelijke basis voor een kwantitatieve bezettingsnorm voor verpleeghuizen ontbreekt. In samenwerking met het Trimbos-instituut hebben we diverse teams gevolgd in hun trajecten om te komen tot een verandering in personeelssamenstelling. De resultaten zijn te lezen in het rapport dat afgelopen zomer is gepubliceerd. 

De doelstelling van de MPSS is tweeledig: 

1) Het in kaart brengen van de motieven en aanpakken die teams toepassen om te komen tot een verantwoorde personeelssamenstelling en personeelsbeleid en wat mogelijke belemmerende en bevorderende factoren hierin zijn, en 

2) Het op verschillende momenten monitoren van de veranderingen in personele samenstelling bij deelnemende teams en de ervaren opbrengsten van deze veranderingen. De resultaten van de MPSS beogen meer inzicht te bieden in wat het werken aan een optimale personele samenstelling, die aansluit bij de behoeften van bewoners en leidt tot optimale kwaliteit van zorg, vereist en opbrengt. Uit de resultaten blijkt op welke manieren teams en organisaties te werk gaan om tot een optimale teamsamenstelling te komen en welke randvoorwaarden hiervoor nodig zijn. Door het verzamelen en delen van deze inzichten biedt de MPSS organisaties en teams informatie over wat nodig is in het proces om te komen tot een passender personeelssamenstelling. Op basis van deze resultaten worden een aantal concrete aanbevelingen geformuleerd om in de toekomst teams te faciliteren in het realiseren van een verantwoorde personele samenstelling.