‘Niet praten over ouderen, maar met ouderen’

28 March 2019

Laten we wel wezen, ouderen hebben de toekomst. In 2040 zal ruim 4 miljoen van de Nederlanders 65+ zijn, dat is 26% van onze bevolking. Een belangrijk uitgangspunt van het Pact voor de Ouderenzorg is om met ouderen te praten in plaats van over ouderen. Op basis van dit uitgangspunt is er in oktober 2018 door de minister van VWS, Hugo de Jonge, de Raad van Ouderen opgericht.

De Raad van Ouderen (RvO), bestaande uit 11 vaste leden en 11 waarnemende leden die actief zijn binnen acht regionale ouderennetwerken, gaat de minister van VWS adviseren. Deze adviezen  zullen zowel gevraagd als ongevraagd zijn. Ook zitten zij viermaal per jaar om tafel met minister Hugo de Jonge. Vanaf januari 2019 wordt de Academische Werkplaats Ouderenzorg Zuid-Limburg (AWO-ZL) betrokken bij de RvO.

Uit Limburg nemen mevrouw Nel van Lin en mevrouw Tielke Ausems deel aan de Raad van Ouderen, beide actief binnen de Katholieke Bond van Ouderen (KBO) Limburg. “We zetten ons zo hard in voor ouderen omdat we tijdens ons werk als inspecteurs voor de gezondheidszorg meerdere malen geconfronteerd werden met onvoldoende kwaliteit van zorg in verpleeg- en verzorgingshuizen. Door ons werk als KBO-vrijwilliger zien we de noodzaak om de stem van de ouderen veel meer te betrekken bij ontwikkelingen.” aldus Tielke en Nel.

Ze hebben zeker recht van spreken met al hun bruikbare ervaring. Nel als (wijk)verpleegkundige en 25 jaar inspecteur voor de gezondheidszorg met o.a. toezicht op de kwaliteit van de zorg voor ouderen intra- en extramuraal. En Tielke met haar medische achtergrond en ook als inspecteur voor de gezondheidszorg.

De Academische Werkplaats Ouderenzorg Zuid-Limburg was zeer verheugd toen aan de deur werd geklopt om de samenwerking met de RvO op gang te brengen. Na een goed gesprek met Nel en Tielke is besloten dat de AWO-ZL betrokken wordt en er vanuit Limburg gehoor wordt gegeven aan het wetenschappelijke onderzoek. De kennis die uit de onderzoeken van de AWO-ZL vloeit, wordt gebruikt om de adviezen die de raad gaat geven ook wetenschappelijk te onderbouwen wanneer het thema zich daarvoor leent. Van Lin: “Belangrijk is dat er in de praktijk door de betrokken professionals evidence based gewerkt wordt en dat door de zorgaanbieder geleerd wordt van de best practice.” Met Nel en Tielke zijn de lijntjes kort en hoopt de AWO-ZL samen met de RvO de ouderen landelijk een stem te geven vanuit Limburg. Ausems: “Wetenschappelijke onderbouwing is van grote waarde wanneer we de minister willen overtuigen van maatregelen die effectief zijn. Dat kunnen de ouderen niet alleen.”

Naast het beschikbaar stellen van relevante kennis vanuit de AWO-ZL zullen Nel en Tielke betrokken worden bij het AWO-ZL Cliëntenradenoverleg. Dit overleg bestaat uit vertegenwoordigers van de centrale cliëntenraden van de deelnemende zorgpartners (Cicero Zorggroep, Envida, MeanderGroep, Mosae Zorggroep, Sevagram, Vivantes en Zuyderland), LOC en nu ook RvO. Middels dit overleg betrekt de AWO-ZL de doelgroep waar ze het allemaal voor doet en verkrijgt zij andersom nuttige informatie over wat er speelt en leeft binnen deze groep ouderen.

De AWO-ZL kijkt uit naar een prettige samenwerking met de RvO, Nel en Tielke. Van Lin: “De AWO-ZL heeft de afgelopen 20 jaar bewezen een belangrijke bijdrage te leveren aan de verbetering van de kwaliteit van zorg voor ouderen in het algemeen en in het bijzonder Limburg.”

De Raad van Ouderen heeft al een eerste advies uitgebracht over de invulling van de campagne ‘Herwaardering van ouderen’. De minister is er blij mee en gaat de raad betrekken bij de verdere invulling van de campagne.

Lees hier meer over het eerste advies